Duchowość

Art. 7. Święci nasi Założyciele Franciszek i Klara uczą nas dążyć radośnie śladami Jezusa ubogiego i pokornego, byśmy przez Niego mogły dojść, w Duchu Świętym, do Ojca.Za ich przykładem rozważamy tajemnicę Wcielenia Pana Jezusa, szczególnie Jego Narodzenie i Mękę oraz dar Jego samego – Eucharystię, które przedziwnie ukazują drogę miłości i uniżenia naszego Zbawiciela.

Art. 18 Jezus w Najświętszym Sakramencie jest sercem naszej Wspólnoty i naszego życia, jako adoratorek. Pociągnięte przez miłość do Najśw. Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, poświęcamy całe nasze życie adoracji Najświętszej Eucharystii.

Art. 19. W Eucharystii Pan Jezus ofiaruje Ojcu najdoskonalsze uwielbienie. Adoracja jednoczy nas z Nim w Jego ofierze. Poprzez nasze – dzień i noc trwającą – adorację przedłużamy uwielbienie i dziękczynienie, jakie Kościół w imieniu ludu Bożego składa Bogu w Najświętszej Ofierze i dajemy publiczne świadectwo wiary i miłości.

Art. 36. Nasze osobiste przymierze miłości zapoczątkowane w sakramencie chrztu św. i wzmocnione naszą profesją zakonną, całkowicie przekazuje nas Bogu i poddaje Wiecznemu Ojcu w Chrystusie przez Ducha Świętego. Do ołtarza przynosimy dar naszych ślubów i na nim jako ofiary chwalebne składane jesteśmy przez Kościół w łączności z Ofiarą Eucharystyczną.

(fragment z Konstytucji)