Kult Niepokalanej

Maryja, Święta Boża Rodzicielka, w duchowości franciszkańskiej zajmuje uprzywilejowane miejsce, ponieważ dała Ona światu Zbawiciela – Chrystusa. Św. Franciszek ogłosił Maryję protektorką swojego Zakonu. Była dla niego natchnieniem do życia w ubóstwie i pokorze. 

Dla każdej klaryski Niepokalana Matka jest wzorem kontemplacji i adoracji Jezusa oraz strażniczką wierności. Jest Ona obecna przy ołtarzach wystawienia i adoruje razem z nami ukrytego Boga.

 

Modlitwa św. Franciszka

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy

Bądź pozdrowiona, Pani,święta Królowo, 
święta Boża Rodzicielko, Maryjo, 
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem 
i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba, 
Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym Synem swoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem, 
w Tobie była i jest
wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego, 
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego, 
Bądź pozdrowiona, Domu Jego. 

Bądź pozdrowiona, Szato Jego, 
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego, 
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty swą łaską i oświeceniem 
wlewa w serca wiernych, 
abyście z niewiernych 
uczyniły wiernych Bogu.

Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć (por. 3Krl 8 ,27), a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie.
3 List św. Klary do św. Agnieszki z Pragi